9 lutego 2017

Nieruchomości

Ubezpieczenia Nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości pozwala na zabezpieczenie posiadanego majątku. Nigdy nie możemy przewidzieć sytuacji, w której ewentualne ubezpieczenie może pokryć wyrządzoną szkodę. Możemy wybrać pakiet polis, które obejmą swoim zasięgiem kilka ubezpieczeń lub wybrać wyłącznie ubezpieczenie jednego składnika, jakim jest nasz dom czy mieszkanie.

Zakres Ubezpieczenia Nieruchomości

Zazwyczaj ubezpieczenia nieruchomości dzieli się pod względem dwóch zakresów uniwersalny, zawierający tradycyjne aspekty oraz wariant od wszelkiego ryzyka. Tradycyjna polisa ubezpieczenia nieruchomości uzależniona jest od:

  • zdarzeń losowych (np. ognia, opadów, powodzi, gradu, huraganu, dymu i sadzy, zalania, piorunów)

  • akcji ratowniczej

  • dewastacji nieruchomości

  • nagłego wzrostu napięcia elektrycznego.

Natomiast wariant od wszelkiego ryzyka obejmuje swoim zakresem wszelkie zdarzenia, jakie mogą wystąpić w domu czy mieszkaniu. Odstępstwo od tej zasady stanowi wykluczenie, które z reguły opisane jest w Ogólnych Warunkach Umowy.

Ubezpieczenie Nieruchomości obejmuje:

  • mieszkanie w bloku

  • dom jednorodzinny

  • dom wielorodzinny

  • domek letniskowy

  • budynek niemieszkalny (murowana stodoła)

Powyżej wymienione budynki można również ubezpieczyć już na etapie budowy. Natomiast budowle, nagrobki czy obiekty specjalne ubezpiecza się już po zakończeniu etapu budowy.

Ubezpieczenie Nieruchomości na etapie budowy

Nieruchomości można ubezpieczać już na etapie budowy. Oznacza to, że ubezpieczamy powstający dom na działce budowlanej. Budowę domu można ubezpieczyć już na etapie wznoszenia, rozbudowywania budynku czy nadbudowywania kolejnego piętra.

Decydując się na ubezpieczenie budowy, należy pamiętać, że pakiet ubezpieczenia obejmuje zarówno mury budynku, jak i materiały budowlane znajdujące się na terenie działki budowlanej. Można dokonać oddzielnego ubezpieczenia samych murów nieruchomości oraz oddzielnego ubezpieczenia materiałów budowlanych.

Ubezpieczenie nieruchomości na etapie budowy jest ubezpieczeniem zawieranym na określony czas. W praktyce oznacza to, że termin trwałości ubezpieczenia kończy się w dniu wprowadzenia się rodziny do wybudowanego domu.